Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Všeobecné obchodní podmínky
www.fajnyobchudek.cz

Provozovatel e-shopu: Ing. Václav Vičík
Se sídlem: Na Kopci 1246, 756 54 Zubří

IČO: 73304409
Tel.: +420 728407528
E-mail: obchod@fajnyobchudek.cz

1. Všeobecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.fajnyobchodek.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího.

2. Je-li kupující v postavení podnikatele, mohou se pro vztah mezi ním a prodávajícím uplatnit jiné podmínky, které jsou blíže popsány v tomto dokumentu.

3. Provozovatelem internetového obchodu je fyzická osoba podnikající Ing. Václav Vičík, se sídlem Na Kopci 1246, 756 54 Zubří, IČO: 73304409.


2. Definice pojmů

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je podnikatelem.

Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Kupující – podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání souladu s § 420 Občanského zákoníku.

Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží spotřebiteli s výjimkou ustanovení § 2160, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem. Dále se pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem nepoužijí ustanovení o Smlouvách uzavíraných
distančním způsobem a smlouvách uzavíraných mimo obchodní prostory (zejména ustanovení § 1829 a násl. Občanského zákoníku). Pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se výslovně vylučuje ustanovení § 1924 Občanského zákoníku; kupující – podnikatel nemá nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při reklamaci. Kupující – podnikatel dále nemá nárok na náhradu škody, která byla způsobena vadným výrobkem v souladu s § 2943 Občanského zákoníku, bezvadným výrobkem, při montáži nebo instalaci výrobku či jakkoli jinak v příčinné souvislosti s výrobkem. Pro vztah mezi Kupujícím – podnikatelem a prodávajícím se neuplatní zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Objednávka – Jednostranné právní jednání kupujícího vůči prodávajícímu s cílem uzavřít kupní smlouvu. Objednávku kupující činí prostřednictvím webového rozhraní na internetovém obchodě www.fajnyobchudek.cz prostřednictvím tam uvedeného formuláře.

Kupní smlouva – Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách - Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Reklamační řád – dokument, jež tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a v němž jsou specifikovány práva a povinnosti související s uplatněním práv z vadného plnění.


3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Učinit objednávku lze pouze prostřednictvím nákupního košíku a webového rozhraní www.fajnyobchudek.cz. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.

2. Zákazníci musí v objednávce uvést minimálně tyto údaje:
a. jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby,
b. přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát,
c. IČO kupujícího, je-li podnikatelem,
d. přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa),
e. specifikaci objednaného zboží,
f. výběr způsobu doručení,
g. výběr platební metody.

3. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou
lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

4. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy.

5. Po dokončení objednávky bude kupujícímu zasláno e-mailové potvrzení objednávky na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje okamžik potvrzení objednávky prodávajícím.

6. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.


4. Zrušení objednávky

1. Kupující je oprávněn objednávku zrušit (odstoupit od kupní smlouvy s účinky odstoupení ex nunc) bez uvedení důvodu ještě před tím, než se zboží upravené na přání zákazníka začne vyrábět. Zrušení lze provést buď telefonicky na čísle +420 728 407 528 nebo e-mailem na adrese obchod@fajnyobchudek.cz. Další kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v sekci Kontakt na webových stránkách Prodávajícího www.fajnyobchudek.cz. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které mu s administrací objednávky vznikly. Jakmile bude výroba zboží upraveného na přání zákazníka započata, objednávku již zrušit nelze a kupující je povinen zboží převzít a zaplatit kupní cenu dle kupní smlouvy.

2. V případě, že kupující objedná zboží, které se neupravuje na přání zákazníka, je možno objednávku zrušit (odstoupit od kupní smlouvy s účinky odstoupení ex nunc) předtím, než dojde k jejímu odeslání prodávajícím. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které mu s administrací objednávky vznikly.


5. Dodání zboží

1. Objednané zboží je doručováno prostřednictvím České pošty nebo smluvní přepravní službou nebo Zásilkovnou (popř. jinak, dohodnou-li se obě smluvní strany), a to dle výběru zákazníka. K ceně objednaného zboží bude připočtena cena dopravy dle zvoleného způsobu dopravy, jak je uvedeno v objednávkovém formuláři.

2. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, v případě zboží, jež je označeno „skladem“ trvá dodací lhůta obvykle 2–10 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, v případě zboží označeného „na objednávku“ je dodací lhůta určena individuálně, nejdéle však tři měsíce ode dne uzavření kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí a souhlasí, že doba doručení expedované zásilky je závislá na zvoleném doručovateli.

3. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 1 a 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.

4. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího.

5. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), který slouží jako záruční a dodací list. Při převzetí zboží od přepravní služby, resp. České pošty, je kupující povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, kupující je povinen uvést tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, resp. České pošty.

6. Je-li kupujícím spotřebitel, nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží, kdy přechází na kupujícího také vlastnické právo k předmětu koupě.

7. Není-li kupujícím spotřebitel, nebezpečí škody na věci a vlastnické právo k zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

8. Zaslání zboží do zahraničí je možné realizovat po individuální domluvě s prodávajícím a dle vzájemně dohodnutých podmínek.

9. Po individuální dohodě lze zboží odebrat osobně v Rožnově pod Radhoštěm, Zubří či Valašském Meziříčí, a to na místě a v čase předem dohodnutém mezi stranami.

10. Veškeré nabízené způsoby dopravy a jejich aktuální ceny a podmínky jsou kupujícímu k dispozici na stránce DOPRAVA.

11. Kupující je povinen řádně a včas dodané zboží převzít. V případě, že tak neučiní, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit s účinky odstoupení ex nunc. Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky, nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou. V případě platby předem pak bude Zákazníkovi vrácena částka snížená o cenu přepravy a další náklady prodávajícího. V případě zaslání zboží na dobírku může být po kupujícím vymáhána cena přepravy i případné další náklady prodávajícího.

12. Zboží, které kupující nepřevezme ani po opětovné výzvě ze strany prodávajícího, je Prodávající oprávněn dle svého uvážení dále využít, zejména ho může darovat nebo prodat třetím osobám, a to i za předpokladu, že při vytvoření produktu
kupující využil své vlastní grafické podklady. Tímto ustanovením není dotčeno právo prodávajícího vymáhat vůči kupujícímu náklady související s nepřevzatým zbožím podle odstavce 11 výše.

13. K ukončení kupní smlouvy může dojít také v případě, že zákazník zvolí volbu "osobní převzetí" ve volbě dopravy a neodebere zboží do 5 pracovních dnů od okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. V případě, že zákazník zaplatil za zboží předem na účet prodejce, lze se individuálně na žádost kupujícího učiněnou emailem domluvit na delší rezervaci. V případě, že mezi stranami nedojde k dohodě o případné delší rezervaci zboží, prodávající do 30 dnů vrátí kupujícímu platbu na účet, ze kterého byla na účet prodávajícího připsána, tato však bude ponížena o částku 10 Kč, představující manipulační poplatek.


6. Platební podmínky

1. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle kupní smlouvy na účet prodávajícího.

2. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou konečné, uváděny včetně DPH a dalších nákladů prodávajícího (s výjimkou nákladů spojených s přepravou, které budou k ceně připočteny ve výši dle zvoleného typu dopravy a dopravce).

3. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

4. Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na internetových stránkách provozovatele (včetně akčního zboží, výprodeje a podobných akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, přičemž počet akčních kusů je v nabídce vždy uveden, případně je nabídka omezená určenou dobu. Cena je platná v době objednání.

5. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) Platba v hotovosti – při osobním převzetí zboží;
b) Platba na dobírku – při zasílání prostřednictvím České pošty či jiného přepravce, při vyzvednutí objednávky v Zásilkovně, Balíkovně. Platba na dobírku je zpoplatněna dodatečným poplatkem ve výši stanovené na internetových stránkách provozovatele.
c) Platba převodem – zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky platbou na náš účet vedený u mBank č.ú: 670100 – 2203061443/6210 Po dokončení objednávky budou zobrazeny podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol – číslo objednávky). Zboží bude expedováno po připsání platby na účet prodávajícího.


7. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem

1. V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů. Prodávající poskytuje kupujícímu lhůtu k odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce v délce trvání 30 dní ode dne uzavření smlouvy.

2. Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím třiceti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo
a) poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

3. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy dle §1829 občanského zákoníku a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 náklady spojené s navrácením zboží.

4. Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy dle §1829 povinen postupovat dle níže uvedených instrukcí:
- Nejpozději poslední den lhůty musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. Projev vůle o odstoupení musí obsahovat obecné náležitosti právního jednání, a dále číslo objednávky a informaci o tom, že kupující odstupuje od kupní smlouvy v souladu s §1829 občanského zákoníku.
- Nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen doručit zakoupené zboží prodávajícímu zpět, a to na adresu jeho sídla:
Na Kopci 1246, Zubří.
- Vracené zboží je nutno řádně zabalit a předejít tak jeho poškození či zničení. Vracené zboží nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Není možné zasílat zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
- Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jako byly zaslány, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
- Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn započíst částku představující náhradu škody, která mu vznikla užíváním zboží v rozporu s § 1833, na kupní cenu.
- Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu
vrátit i poskytnutý dárek. Nevrátí-li kupující poskytnutý dárek ve lhůtě stanovené prodávajícím, má prodávající právo nadále vymáhat částku odpovídající hodnotě nevráceného výrobku.
- Je-li ke zboží prodáváno další zboží za velmi zvýhodněnou akční cenu (např. 1 Kč), má se za to, že kupní smlouva, jejímž předmětem je toto zvýhodněné akční zboží, se uzavírá s rozvazovací podmínkou, a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, jejímž předmětem bylo zboží, ke kterému bylo zboží za zvýhodněnou akční cenou prodáno, pozbývá kupní smlouva ohledně zvýhodněného akčního zboží účinnosti a kupující je povinen vrátit prodávajícímu i zboží za zvýhodněnou akční cenu a prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu tohoto zvýhodněného akčního zboží. Nevrátí-li kupující zboží za velmi zvýhodněnou cenu ve lhůtě stanovené prodávajícím, má prodávající právo nadále vymáhat částku odpovídající hodnotě nevráceného výrobku.
- Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5. Kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku, mimo jiné i v případě, že kupní smlouva byla uzavřena o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.


8. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
2. Ustanovení uvedená v odst. 1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
3. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
4. Prodávající kupujícímu může poskytnout záruku za jakost zboží, a to vždy v délce uvedené u jednotlivého výrobku. Uplatnění záručních vad se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.


9. Ochrana osobních údajů

1. V rámci závazku prodávajícího, jakožto provozovatele webových stránek, k ochraně soukromí zákazníků a návštěvníků webových stránek provozovatele provozovatel přijal opatření k ochraně osobních údajů, aby byly naplněny požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR") i požadavky platných právních předpisů.

2. Detailně je ochrana osobních údajů kupujících a jiných návštěvníků webových stránek prodávajícího popsána v dokumentu „Ochrana osobních údajů“, umístěném v příslušné sekci na webových stránkách prodávajícího.


10. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno s) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s případným sporem vyplývajícím z kupní smlouvy se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

V Zubří dne 1. 4. 2023.

Nasledujte nás na Facebooku