Posílať novinky

Všeobecné obchodní podmínky


I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydává e-shop www.fajnyobchudek.cz v zastoupení Ing. Václava Vičíka, se sídlem v Zubří, Na Kopci 1246, IČ: 73304409, DIČ CZ8004025018, zapsaný v Živnostenském rejstříku v Odrách, (dále jen "Prodávající"), provozující internetový portál a internetový obchod www.fajnyobchudek.cz, jako Prodávající dále uvedených produktů, včetně Dárkového poukazu, pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.

 2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé (dále jen "Spotřebitel"), fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady, dále jen "Zákazník" nebo "Kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

 3. Je-li smluvní stranou nikoliv spotřebitel, nýbrž podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené Všeobecnými obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

 4. Odesláním závazné objednávky zákazník/kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový obchod www.fajnyobchudek.cz v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto Všeobecné obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek. Při uzavření objednávky Kupující souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami.

 5. Prodávající i Kupující souhlasí, že v případě sporu mezi nimi vzniklého ze smluvních vztahů dle těchto Všeobecných smluvních podmínek, budou tyto spory rozhodovány s konečnou platností Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu a Pravidel, a to jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu ze seznamu rozhodců.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Pojmem objednávka se pro tyto Všeobecné obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "Objednávka").

 2. Učinit objednávku lze pouze prostřednictvím nákupního košíku a webového rozhraní www.fajnyobchudek.cz. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.

 3. Zákazníci, kteří nejsou registrovaní na www.fajnyobchudek.cz, musí uvést minimálně tyto údaje:

  • jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby,

  • přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát,

  • IČ kupujícího, je-li podnikatelem,

  • přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa),

  • počet kusů, barvu a velikost objednaného zboží,

  • způsob doručení,

  • platební metodu.

 4. Zákazníci, kteří jsou registrovaní na www.fajnyobchudek.cz, musí uvést minimálně tyto údaje:

  • jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby,

  • přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát,

  • IČ kupujícího, je-li podnikatelem,

  • přesné kontaktní údaje (telefonní číslo),

  • počet kusů, barvu a velikost objednaného zboží,

  • způsob doručení,

  • platební metodu.

 5. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

 6. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a opravit (je však potřeba neprodleně kontaktovat Prodávajícího e-mailem obchod@fajnyobchudek.cz nebo telefonicky +420 728 407 528.

 7. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího), a to prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce nebo při registraci. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

III. Zrušení objednávky

 1. Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat, bez uvedení důvodu ještě před jejím vyrobením, pokud jde o zboží upravené na přání zákazníka - především s individuálně vytvořeným designem. Zrušení lze provést buď telefonicky na čísle +420 728 407 528 nebo e-mailem na adrese obchod@fajnyobchudek.cz. Další kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v sekci Kontakt na webových stránkách Prodávajícího www.fajnyobchudek.cz.

 2. Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo registraci, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).

 3. Pokud si Kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz. článek VII. těchto Všeobecných obchodních podmínek a Reklamační řád).

 4. Zboží, které si Kupující neodebral ani po opětovném kontaktování Prodávajícím, může Prodávající dle svého uvážení dále využít, zejména ho může darovat nebo prodat třetím osobám, a to i za předpokladu, že při vytvoření produktu Kupující využil své vlastní grafické podklady. Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího vymáhat na původním Kupujícím náklady vztahující se k neodebrané objednávce podle bodu 3.

 5. Ke zrušení může dojít také v případě, že zákazník zvolí volbu "osobní převzetí" ve volbě dopravy a neodebere zboží do 5 pracovních dnů. Zboží se pak navrátí do obchodu k opětovnému prodeji. Pokud již zákazník zaplatil za zboží předem na účet prodejce, lze se individuálně domluvit na delší rezervaci. Jestliže nebyl se zákazníkem možný další kontakt, bude do 30 dnů vrácena jeho platba, bude však snížena o 10 Kč jako manipulační poplatek za bankovní převody.

 6. Ke zrušení objednávky může dojít nepřevzetím zásilky Zákazníkem. V případě platby předem pak bude Zákazníkovi vrácena částka snížená o cenu přepravy a v případě dobírky může být po zákazníkovi vymáhána cena přepravy.

 7. Nesolidní jednání ze strany Zákazníka (nezaplacení zboží, bezdůvodné nepřevzetí zboží apod.) povede k nahlášení Zákazníka do Registru nespolehlivých zákazníků a případnému odmítnutí dalších objednávek ze strany Prodávajícího.

IV. Dodací podmínky

 1. Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla 2-3 dny, při objednání zboží "na objednávku" od 2 do 21 dnů po uzavření kupní smlouvy, tj. po závazném potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

 2. Doba doručení expedované zásilky k Zákazníkovi je závislá na zvoleném doručovateli, Zákazník může aktuální stav své objednávky sledovat v doručených e-mailech.

 3. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 1 a 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu doručení zboží.

 4. Objednané zboží bude zasláno na adresu doručení podle výběru zákazníka Českou poštou, přepravní službou nebo Zásilkovnou.

 5. K ceně objednávky bude připočteno poštovné pro zásilky s místem dodání viz. "Doručování".

 6. Platba na dobírku je zpoplatněna příplatkem +54 Kč navíc.

 7. Zaslání zboží do ostatních zemí lze po individuální domluvě s Prodávajícím. 

 8. K veškerému zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad, který slouží zároveň jako dodací a záruční list.

 9. Okamžikem převzetí zboží Kupujícím na něj přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

V. Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena zboží (kromě Dárkového balení) je složena ze dvou prvků, a to z pevně stanovené ceny zboží a dále z pohyblivé ceny, která je ovlivněna volbou dopravy zboží k Zákazníkovi.

 2. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu www.fajnyobchudek.cz.

 3. Kupní cena Dárkového balení je pevně stanovena na 75 Kč (dárkově lze balit pouze šperky).

 4. Kupní cena zahrnuje DPH (jsme plátci DPH), ale obsahuje veškeré výdaje Prodávajícího spojené s balením zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů, přepravních dokladů, cenu dopravy zboží na místo stanovené Kupujícím jako místo dodání.

 5. Způsob platby jakéhokoliv zboží (závisí i na zvolené metodě doručení) – bankovním převodem, dobírkou.

 6. V případě platby bankovním převodem je Kupující povinen uhradit kupní cenu převodem na účet Prodávajícího, jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Platbu je potřeba provést do 5 (pěti) pracovních dnů od podání závazné objednávky.

 7. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

 8. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

VI. Odstoupení od smlouvy kupujícím, vrácení zboží bez udání důvodu

 1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má Kupující právo od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce od převzetí plnění, které objednal. Tato lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží (viz. článek VII. těchto Všeobecných obchodních podmínek a Reklamační řád) přičemž ovšem není souběžné využití tohoto práva vyloučeno.

 2. Zákazník není oprávněn využít 3 měsíční lhůtu pro odstoupení od kupní smlouvy, neboť informace uvedené v bodě VI., 1 jsou poskytnutím informací o možnosti odstoupit od smlouvy ve lhůtě 1 měsíc bez udání důvodu, v souladu s ustanovením § 53 odstavec 4 a 6 občanského zákoníku.

 3. Akceptace odstoupení od smlouvy Zákazníkem bez udání důvodu ve lhůtě 1 měsíc, v případě individuálně upraveného zboží, není zákonnou povinností Prodávajícího. Prodávající řeší tyto případy individuálně a vyhrazuje si právo o způsobu řešení s konečnou platností rozhodnout.

 4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

 5. Při splnění uvedených podmínek se Prodávající zavazuje zboží převzít zpět a vystavit dobropis. Dobropis neodesíláme.

 6. Po obdržení vráceného zboží Prodávající obratem, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení, Zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Zákazníkovi je vrácena částka odpovídající ceně vráceného zboží.

 7. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

 8. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel na základě ustanovení zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit od smluv:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, stejně tak i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (především tedy produkty vytvořené zákazníkem v tvořiči)

  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

  • na dodávku novin, periodik a časopisů,

  • spočívajících ve hře nebo v loterii.

VII. Záruka, reklamace (práva z odpovědnosti za vady)

 1. Záruční doba a podmínky reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 2. Práva a povinnosti stran (postup) při uplatňování práv Kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upraveny Reklamačním řádem Prodávajícího,  který je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající prohlašuje, že na základě odpovědi UOOÚ po ověření platných zákonů ohledně Registru zpracování osobních údajů, který vede Úřad na ochranu osobních údajů, nemá povinnost registrace.

 2. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři, zpracovávat pro marketingové a obchodní účely, a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s Prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Jedná se převážně o server Heureka.cz a jeho službu Ověření zákazníky. Toto lze aplikovat do 25. 5. 2018.

 3. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři, sdělovat České poště, za účelem kontaktování Kupujícího doručovatelem, a to při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

 4. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na adresu obchod@fajnyobchudek.cz, nebo tuto skutečnost oznámí Prodávajícímu telefonicky na čísle +420 728 407 528. Stejným způsobem může své údaje i měnit nebo kontrolovat ve svém účtu po přihlášení.

 5. Evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - V souvislosti s evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) platným od 25. 5. 2018 musí každý nakupující poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů. Účelem nového evropského nařízení je větší ochrana osobních údajů a větší přehled o jejich zpracování a Vašich právech.

Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme.

5.1 Účely zpracování
Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem realizace Vašich objednávek, objednaných služeb a fakturace.

5.2 Rozsah zpracování
Zpracováváme následující zákaznické údaje, které jsou nezbytné pro realizaci objednávek: jméno, příjmení, ulice, PSČ, město, stát, telefon, mobilní telefon, IČO, DIČ, e-mail, IP adresa (zcela výjimečně).

5.3 Doba zpracování
Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 5 let (dle zákona o účetnictví - zákon č. 563/1991) od poslední realizované objednávky.

5.4 Cookies
Pro přizpůsobení obsahu našeho webu Vašim preferencím používáme cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které odesílá náš web do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení, kde je ukládá. Pokud nesouhlasíte s použitím cookies, nastavte si pravidla pro použití cookies ve Vašem prohlížeči. V případě, že zakážete použití cookies, může být funkčnost webu omezena.

5.5 Webové měřiče
Na tomto webu nevyužíváme žádné konverzní nebo pixelové kódy/značky, případně malé grafické obrázky, z důvodu identifikace uživatelů a měření jejich návštěvnosti a chování.

5.6 Reklamní služby
Na tomto webu nevyužíváme Vaše kontakty k zasílání reklamních či obchodních sdělení, ani je nepředáváme třetím stranám. Pokud k tomu dojde, vždy je to pouze s Vaším plným souhlasem.

5.7 Právo na přístup
Uživatel má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů.

5.8 Právo na přenositelnost dat
Povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.

5.9 Právo na nápravu
Uživatel má právo v případě podezření na nesprávnost uložených údajů požádat správce údajů o nápravu.

5.10 Právo na omezení zpracování
Uživatel má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, znepřístupnil vybrané osobní údaje nebo dočasně odstranil zveřejněné údaje.

5.11 Právo na výmaz
Uživatel má právo na vymazání svých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace.

5.12 Právo být zapomenut
Uživatel má právo na provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření, k vymazání veškerých odkazů na své osobní údaje a jejich kopie, pominul-li jakýkoliv zákonný důvod jejich případné archivace.

5.13 Právo vznést námitku
Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo pokud nemá možnost uplatnit právo na výmaz.

5.14 Právo podat stížnost
Uživatel má právo podání stížnosti u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

5.15 Zabezpečení ochrany dat
Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, stejně tak i před jiným možným zneužitím.

V případě neposkytnutí souhlasu a osobních údajů Vám nebudeme moci po nabytí účinnosti evropského nařízení poskytnout výše uvedené služby.

IX. Práva Prodávajícího spojená s registrací a objednávkou, obchodní sdělení

 1. Kupující dává svou registrací na www.fajnyobchudek.cz nebo učiněním objednávky souhlas s právem Prodávajícího použít jím poskytnuté údaje pro účely marketingu v rámci speciálních služeb běžících na webu www.fajnyobchudek.cz, pro účely vývoje a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům.

 2. Na základě při registraci, nebo při objednávce poskytnutých kontaktních údajů, může být Kupující kontaktován Prodávajícím za účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace.

 3. Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na obchod@fajnyobchudek.cz nebo tuto skutečnost oznámí Prodávajícímu telefonicky na čísle +420 728 407 528.

X. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši e-mailovou adresu, kterou naleznete v kontaktech.

 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html

 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.fajnyobchudek.cz. Novější Všeobecné obchodní podmínky ruší Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Všeobecných obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu. Všeobecné obchodní podmínky platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat e-mailem.

 2. Internetový obchod www.fajnyobchudek.cz obchoduje pouze na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek. Jakákoliv jejich změna musí být učiněna písemně a majitel Ing. Václav Vičík s ní musí výslovně souhlasit.

 3. Kupující se seznámil s podmínkami pro Doručení zboží (Doručování) a souhlasí s nimi. 

 4. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2022.

 

 

 


Platební brána ComGate