Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Reklamační řád
www.fajnyobchudek.cz

Provozovatel e-shopu: Ing. Václav Vičík
Se sídlem: Na Kopci 1246, 756 54 Zubří

IČO: 73304409
Tel.: +420 728407528
E-mail: obchod@fajnyobchudek.cz


(dále jen „prodávající“)


Reklamační řád dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


1. Všeobecná ustanovení

1. Tento Reklamační řád upravuje způsob uplatnění práv z odpovědnosti za vady Kupujícím vůči Prodávajícímu (dále jen „Reklamace“) vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou na prodej zboží uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím webového portálu www.fajnyobchudek.cz (dále jen „Kupní smlouva“).

2. Reklamační řád je nedílnou součástí Kupní smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího (dále jen „VOP“). Uzavřením Kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s VOP a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

3. Termíny uvedené s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný v tomto Reklamačním řádu. Pokud nejsou termíny v tomto Reklamačním řádu definovány, mají stejný význam, jaký je uveden v Kupní smlouvě nebo ve VOP.

4. Kupující – spotřebitel (dále jen „Spotřebitel“) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.)


2. Práva kupujícího

1. Kupující – spotřebitel má při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění tato práva:
- právo na bezplatnou opravu zboží nebo právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti. Kupující – spotřebitel smí uplatnit pouze takový způsob odstranění vady, který není nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

2. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

3. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy,
a. pokud prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil
b. se vada projeví opakovaně,
c. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
d. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná, pokud není prokázán opak.

5. Odpovědnost za vady a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, jak je stanoveno v § 2099 a násl. Občanského zákoníku. Vyskytne-li se u zboží prodaného kupujícímu – podnikateli vada, má se za to, že kupní smlouva byla porušena nepodstatným způsobem a při uplatnění práva z vadného plnění se postupuje podle § 2107 Občanského zákoníku.

6. V případě, že zboží zakoupí Kupující – podnikatel, a takové zboží bude použito pro profesionální či průmyslové účely, může kupující – podnikatel uplatnit práva z vadného plnění ve lhůtě 6 měsíců, která běží od přechodu nebezpečí škody na věci


3. Kontrola Zboží

1. Kupující se zavazuje zkontrolovat zboží při převzetí zboží po uzavření Kupní smlouvy. Kupující se zejména zavazuje zkontrolovat úplnost zboží, množství zboží, kompletnost zboží a jeho příslušenství a nepoškozenost obalu zboží. Kupující se zavazuje informovat o případných vadách zboží Prodávajícího při osobním převzetí nebo dopravce při převzetí zboží od dopravce a uvést vady zboží do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od dopravce a zavazuje se v takovém případě bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího.

2. Je-li kupujícím spotřebitel, nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží, kdy přechází na kupujícího také vlastnické právo k předmětu koupě.
Není-li kupujícím spotřebitel, nebezpečí škody na věci a vlastnické právo k zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

3. Kupující může uplatnit práva z odpovědnosti za vady zboží pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

Pozdější reklamace vad zboží nezbavuje Kupujícího práva zboží reklamovat v zákonné lhůtě 24 měsíců, Prodávající má však možnost prokázat, že nejde o rozpor s Kupní smlouvou, tj. že vada vznikla až poté, co došlo k přechodu nebezpečí na věci na kupujícího.


4. Uplatnění reklamace

1. Kupující může Reklamaci uplatnit elektronicky na adrese obchod@fajnyobchudek.cz Kupující je povinen bezprostředně, nejpozději však do 5-ti dnů ode dne uplatnění reklamace reklamované zboží odeslat na adresu sídla prodávajícího uvedenou v záhlaví tohoto reklamačního řádu.

2. Prodávající doporučuje Kupujícímu reklamovat zboží bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou mělo zboží při převzetí, v době nejpozději dvaceti čtyř měsíců od převzetí věci.

3. Při odeslání reklamovaného zboží přepravní službou by měla zásilka obsahovat reklamované zboží včetně veškerého příslušenství. Spotřebitel je při uplatnění Reklamace povinen předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství. V případě odeslání reklamovaného zboží přepravní službou je Kupující povinen zabalit zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k poškození zboží a v případě odeslání křehkého zboží označit zásilku příslušnými symboly.

4. Kupující je povinen přiložit ke zboží kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a kontaktní údaje Kupujícího (adresa, telefon, e-mail), bankovní spojení a požadovaný způsob vyřízení Reklamace. Údaje v tomto odstavci slouží pro identifikaci zboží, Kupujícího a případné vady zboží a umožnují Prodávajícímu vyřídit Reklamaci. Pokud nemá Kupující kopii prodejního dokladu, je povinen jiným prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího.

5. Prodávající vydá Spotřebiteli při uplatnění Reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Spotřebitel Reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení Reklamace Spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení Reklamace (dále jen „Reklamační protokol“). Pokud Spotřebitel uplatnil Reklamaci odesláním Zboží, zašle Prodávající Spotřebiteli Reklamační protokol e-mailem, s čímž Spotřebitel souhlasí.

6. Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění Reklamace. Jde zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží, přičemž Spotřebitel se zavazuje zvolit metodu odeslání zboží, jejíž cena bude s ohledem na jiné možnosti Kupujícího nejvýhodnější, a v případě dalších nákladů volit takové výdaje, které budou vzhledem ke své povaze a účelu nejvýhodnější. Spotřebitel musí o proplacení nákladů požádat Prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.


5. Výluky

1. Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména, nikoliv však výlučně, na případy, kdy závada nebo poškození zboží vznikla:
- mechanickým poškozením zboží,
- prokazatelně nedovolenými zásahy do zboží, živelnou katastrofou nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je zboží plombami opatřeno,
- prokazatelně nesprávným užíváním zboží,
- užíváním zboží v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
- užíváním zboží v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
- prokazatelně používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy zboží,
- prokazatelně neodborným užíváním zboží,

2. Prodávající upozorňuje Kupujícího, že spotřební materiál (např. baterie, akumulátor) mívá při běžném užívání obvyklou životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

3. Právo Kupujícího reklamovat zboží na základě případné záruky tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke skutečnosti, že záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností.


6. Vyřízení reklamace

1. Reklamace ze strany Spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena a Spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

2. Lhůta pro vyřízení Reklamace začíná běžet následující den po uplatnění Reklamace. Spotřebitel je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost k vyřízení Reklamace. V případě, že Kupující neposkytne Prodávajícímu potřebnou součinnost k vyřízení Reklamace, např. nedodá kompletní zboží, neposkytne Prodávajícímu potřebné údaje pro vyřízení Reklamace nebo neumožní Prodávajícímu kontrolu zboží, běh lhůty pro vyřízení Reklamace se přerušuje a počíná opět běžet až po poskytnutí potřebné součinnosti Kupujícím. V případě marného uplynutí lhůty pro vyřízení Reklamace má Spotřebitel právo odstoupit od Kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

3. Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace (dále jen „Potvrzení o vyřízení reklamace“). Byla-li Reklamace uplatněna odesláním Zboží prostřednictvím přepravce, zašle Prodávající Spotřebiteli Potvrzení o vyřízení reklamace e-mailem, s čímž Spotřebitel souhlasí.


7. Zamítnutí Reklamace

1. Prodávající je oprávněn zamítnout Reklamaci v případech uvedených v zákoně a dále tehdy, pokud není možné Reklamaci řádně vyřídit a provést kontrolu Zboží z důvodu na straně Kupujícího, zejména, pokud:
- je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny součásti a příslušenství zboží nebo zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

2. V případě zamítnutí Reklamace dle odstavce výše je Kupující oprávněn Zboží opakovaně reklamovat po odstranění překážek bránících vyřízení Reklamace ze strany Kupujícího, pokud je dodržena lhůta dle OZ a VOP.


8. Vrácení zboží Kupujícímu

1. Prodávající informuje Kupujícího o vyřízení Reklamace prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Kupující se zavazuje převzít zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení Reklamace. Bylo-li zboží odesláno Kupujícím přepravní službou, bude zboží Prodávajícím Kupujícímu odesláno stejným způsobem. V případě osobního vyzvednutí zboží je Kupující povinen předložit Reklamační protokol, popř. musí prokázat svou totožnost.

2. Při převzetí zboží se Kupující zavazuje zkontrolovat stav a množství zboží a soulad zboží s Potvrzením o vyřízení reklamace. V případě, že zboží nebude odpovídat požadavkům Kupujícího nebo Potvrzení o vyřízení reklamace, zavazuje se Kupující bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího. Pokud Kupující nesplní povinnosti dle tohoto odstavce, nebude Prodávající povinen přihlížet k dalším námitkám Kupujícího.

3. Nepřevezme-li Kupující zboží osobně nebo od přepravní služby ani ve lhůtě 1 měsíc ode dne, co jej Prodávající vyrozuměl o možnosti zboží převzít, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení. V případě, že Kupující nepřevezme zboží ani do třech měsíců poté, kdy byl informován o vyřízení Reklamace, vyhrazuje si Prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. V případě, že se Prodávajícímu nepodaří zboží prodat ani ve lhůtě dvou měsíců ode dne započetí prodeje dle tohoto odstavce nebo bude-li zboží zjevně neprodejné, vyhrazuje si Prodávající právo zboží zlikvidovat na náklady Kupujícího.


Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2023.

Nasledujte nás na Facebooku