Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Ochrana osobních údajů
www.fajnyobchudek.cz

Provozovatel webových stránek: Ing. Václav Vičík
Se sídlem: Na Kopci 1246, 756 54 Zubří

IČO: 73304409
Tel.: +420 728407528
E-mail: obchod@fajnyobchudek.cz


(dále jen „provozovatel“)


Provozovatel je provozovatelem webových stránek a e-shopu na adrese www.fajnyobchudek.cz, s čímž je spojeno zpracovávání osobních údajů zákazníků provozovatele.

V rámci závazku provozovatele k ochraně soukromí zákazníků a návštěvníků webových stránek provozovatele provozovatel přijal opatření k ochraně osobních údajů, aby byly naplněny požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR") i požadavky platných právních předpisů.


I. Transparentnost a účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze k účelům, které jsou nezbytné pro bezpečné, účinné a efektivní poskytování služeb a pro dodržování právních předpisů. Shromažďujeme pouze takové osobní údaje, jejichž rozsah a druh je nezbytný k příslušným účelům a které nám poskytujete, když nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, objednávkového formuláře nebo jiného média, jako jsou například webové kontaktní formuláře.

1. Návštěva webové stránky

Provozovatel zpracovává údaje, které získá od fyzických osob tím, že navštíví webovou stránku provozovatele. Při návštěvě webových stránek provozovatel shromažďuje a zpracovává následující typy osobních údajů, které se ukládají: IP adresu, pohlaví, věk. Dále provozovatel zpracovává tyto údaje: typ a jazyk prohlížeče, požadavky na server, vč. časového údaje a odkazující URL, prohlížené stránky webu, délka prohlížení webu. Tyto údaje jsou nutné k tomu, aby bylo možné webovou stránku správně zobrazit. Kromě toho mohou být použity podle potřeby též k udržení bezpečného provozu webové stránky a další účely, které jsou popsány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje provozovatel zpracovává na základě svého oprávněného zájmu nebo souhlasu uživatele. Informace o cookies jsou uvedeny níže.

2. Plnění smlouvy

Za účelem plnění smlouvy (zejména uzavření smlouvy, komunikace se zákazníkem), provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (jednání před uzavřením smlouvy) nebo plnění právních povinností (zejména vedení účetnictví, vystavování a evidence daňových dokladů) provozovatel zpracovává zejména následující osobní údaje: Křestní jméno, Příjmení, Zobrazované jméno, E-mailová adresa, Ulice a č.p., Město, PSČ, Telefon, případně Název firmy a IČO.


Provozovatel získává osobní údaje přímo od uživatele při uzavírání smlouvy, proto vždy informuje, které z osobních údajů musí pro účely plnění smlouvy poskytnout.

Zásada minimalizace dat je respektována tím, že jsou vyžadovány pouze informace, které provozovatel nutně potřebuje k uzavření smlouvy nebo ke splnění svých smluvních povinností nebo k jejichž nakládání má provozovatel právní povinnost. Poskytnutí dalších osobních údajů je dobrovolné.

V případě, že je uživatel zákazníkem provozovatele, může mu provozovatel z důvodu oprávněného zájmu zasílat na e-mailovou adresu obchodní sdělení – newslettery. V ostatních případech je možné zasílání newsletterů pouze na základě souhlasu. Zasílání newsletterů lze kdykoliv zrušit.


II. Časový rámec potřebný pro zpracování vašich osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelů, pro které byly tyto údaje shromážděny, nebo po dobu požadovanou právními předpisy. Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro provozování naší činnosti nebo to vyžadujete Vy nebo právní předpisy a jiné právní postupy. Vaše osobní údaje za žádných okolností neprodáváme třetím stranám.


III. Vaše práva týkající se ochrany osobních údajů

Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů máte následující práva: právo na přístup (čl. 15 GDPR); právo na opravu (čl. 16 GDPR); právo na výmaz (čl. 17 GDPR); právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR), právo vznést námitky (čl. 21 GDPR); a právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů.

právo na přístup k osobním údajům:

Uživatel má právo získat od provozovatele potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od uživatelů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Uživatel má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.

právo na opravu osobních údajů:

Uživatel má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnil neúplné osobní údaje.

právo na výmaz osobních údajů:

Uživatel má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) Uživatel odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) Uživatel vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
Právo na výmaz se však neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených v GDPR.

právo na omezení zpracování:

Uživatel má právo na to, aby provozovatel omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) Uživatel popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, která je nutná k tomu, abych mohl provozovatel přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování údajů je protiprávní a uživatel odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) provozovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale uživatel je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) Uživatel vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody provozovatele převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

právo vznést námitku proti zpracování:

Uživatel má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a které jsou zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu. V takovém případě provozovatel osobní údaje dále nezpracovává, dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy uživatelů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

právo na přenositelnost údajů:

Uživatel má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a byly provozovateli předány, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má uživatel právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

právo podat stížnost u dozorového úřadu:

Pokud se uživatel domnívá, že provozovatel nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Kontaktní údaje dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování:

Provozovatel je povinen oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to uživatel požaduje, informuje jej provozovatel o těchto příjemcích.

právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů:

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, je provozovatel povinen oznámit toto porušení bez zbytečného odkladu uživateli.

právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů:

V případě, že zpracování některých z osobních údajů probíhá na základě souhlasu, má uživatel právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu: obchod@fajnyobchudek.cz.

Vaše práva můžete uplatnit elektronicky prostřednictvím e-mailu: obchod@fajnyobchudek.cz nebo písemně na adrese sídla provozovatele. Stížnost můžete podat také u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jiného příslušného státního orgánu.


IV. Zásady pro používání souborů cookie

Co jsou cookies?

Cookie je malý soubor tvořený písmeny a číslicemi, který počítač s webovou stránkou prostřednictvím prohlížeče odesílá do vašeho počítače nebo mobilního telefonu (dále označovaných jako "zařízení") a ukládá na pevném disku vašeho zařízení. Soubory cookie nám umožňují rozlišit vás od ostatních uživatelů našich webových stránek. Díky nim vám můžeme nabídnout lepší zážitky při prohlížení našich webových stránek a neustále zlepšovat své služby.

Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookie, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče. Váš prohlížeč však (v zájmu ochrany vašeho soukromí) umožňuje webovým stránkám přístup pouze k těm souborům cookie, které tyto stránky do vašeho zařízení samy odeslaly, nikoli k souborům cookie odeslaných jinými webovými stránkami. Mnohé webové stránky to dělají vždy, když je uživatel navštíví. Mohou tak lépe sledovat on-line provoz.

Soubory cookie třetích stran

V některých případech používáme reklamní soubory cookie třetích stran, které nám umožňují pochopit a zlepšit účinnost naší reklamy jak na našich vlastních webových stránkách, tak na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookie se někdy používají pro personalizaci, změnu zacílení a optimalizaci on-line reklamy.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve
Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Jak odmítnout soubory cookie?

Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s používáním souborů cookie.

Všechny moderní prohlížeče vám nicméně umožňují změnit nastavení souborů cookie. Svá zařízení si můžete nastavit tak, aby přijímala všechny soubory cookie, aby vás upozornila na vydání souboru cookie, nebo aby nikdy nepřijímala soubory cookie. Pokud zvolíte poslední možnost, znamená to, že vám nemohou být nabídnuty určité personalizované funkce, a proto nebudete moci plně využít všech funkcí příslušných webových stránek. Každý prohlížeč je jiný, projděte si proto ve svém prohlížeči nabídku "nápověda", "možnosti" nebo "předvolby", kde se dozvíte, jak změnit nastavení souborů cookie.


V. Podmínky používání webových stránek

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.fajnyobchudek.cz je Ing. Václav Vičík, se sídlem: Na Kopci 1246, 756 54 Zubří, IČO: 73304409, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Internetové stránky www.fajnyobchudek.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

a. Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.fajnyobchudek.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

• zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.fajnyobchudek.cz nebo je jinak zneužívat,
• zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
• využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
• zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
• vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
• šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

b. Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek www.fajnyobchudek.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.fajnyobchudek.cz.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.fajnyobchudek.cz.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.fajnyobchudek.cz.

c. Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.fajnyobchudek.cz nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti zákazníků.

Informační povinnost správce osobních údajů dle předpisů GDPR, v souvislosti s dotčeným zpracováním osobních údajů, tj. zejména poskytnutí detailní informace o zpracování předmětných osobních údajů a o právech subjektů údajů, je plněna vždy v rámci příslušné sekce internetových stránek věnované dotčené službě, jako integrální součást webového formuláře.

Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí.

Osobní údaje jsou provozovatelem zabezpečeny dle standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

VI. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.
Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění.

Podmínky byly zveřejněny dne 1. 4. 2023.

Nasledujte nás na Facebooku